Hubspot CRM TALKchuyển đổi số dành cho SMe & START-upCRM HUBSPOTChuyển đổi số dành cho bán hàng và tiếp thị. Một trải nghiệm duy nhất cho nhiều lĩnh vực ngành hàng khác nhau. Nền tảng lưu trữ 1.000.000 thông tin liên lạc, cho phép làm việc theo phạm vi & chức năng.FREE TOOLWorkshop hướng dẫn chuyển đổi số

Dành cho Sales - Marketing - Service
(Thời gian HỌC: 7 buổi)Section 1

 • Tổng quan chuyển đổi số trong kinh doanh & tiếp thị
 • Các thuật ngữ & tên gọi trong Hubspot

Section 2

 • Tích hợp ứng dụng bên thứ ba trong quản trị CRM
  • Email
  • Calendar
  • Fanpage

Section 3

 • Chatflow trong tương tác khách hàng trực tuyến
 • Segment list phân nhóm khách hàng

Section 4

 • ​​Quản lý tiếp thị 4.0
  • Ads
  • Email
  • Form
 • Quản lý bán hàng 4.0
  • Hiểu Pipeline & Process trong hoạt động bán hàng
  • Check-list các công việc phải làm với khách
  • Tạo Deals đưa khách hàng vào chuỗi giá trị
  • Đặt lịch với khách hàng
 • Quản trị dịch vụ 4.0
  • Hiểu cách dùng Ticket trong hoạt động hỗ trợ trước, trong, sau bán hàng

Section 5

 • Dashboard báo cáo hoạt động theo chức năng, nghiệp vụ
 • Report hiểu cách báo cáo những chỉ số của vận hành


CRM TALKHà Nội - Việt NAM